دکتر بعد از این

حکیم باشی سابق

مرداد 96
1 پست
اسفند 95
1 پست
مهر 95
1 پست
دی 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
3 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
3 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
2 پست
دی 90
2 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
11 پست
خرداد 89
4 پست
بهمن 88
1 پست
مهر 88
1 پست
پوست
1 پست
اطفال
2 پست
استیجری
12 پست
خاطرات
6 پست
کنگره
1 پست
نورولوژی
1 پست
داخلی
3 پست
عفونی
1 پست
قلب
1 پست
تعطیلات
1 پست
جراحی
3 پست
اورولوژی
1 پست
ارتوپدی
1 پست
تشکرات
1 پست